Notícies

Gardela

Previsió  tancament  exercici  2023

En previsió de l’arribada del tancament de l’exercici és convenient fer balanç i preveure quin serà el resultat comptable d’aquest any i l’impost sobre la renda/societats del 2023.
Per això ens posem en contacte amb vostè a fi de poder fer una aproximació al resultat final de la seva activitat i, en cas que calgui, poder actuar a temps per tal d’esmenar els resultats no desitjats i precalcular fiscalment l’impost a liquidar.
Així, doncs, necessitem que durant aquest mes de novembre ens faciliteu les factures d’ingressos i despeses del trimestre en curs, així com els extractes bancaris i qualsevol altre ingrés o despesa que cregueu necessari (subvencions, assegurances, dietes, … ). En cas que disposi de registre de factures en llibres caldrà que ens els porti actualitzats.
Recordi que, per oferir-li millor servei, és convenient demanar dia i hora de visita.
info@gardela.net
Tel. 973 400 354

cita-previa-exercici-23