Notícies

Gardela

Nova Llei que regula la protecció de les persones que informen sobre infraccions normatives

Aquest 13 de març entra en vigor la llei que regularà la protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció. La finalitat és atorgar protecció enfront de possibles represàlies que puguin patir.

S’entendran compreses totes aquelles infraccions penals o administratives greus o molt greus que impliquin menyscapte econòmic per a la Hisenda Pública i per a la Seguretat Social.

Les persones jurídiques obligades per aquesta llei hauran de disposar d’un Sistema intern d’informació en els termes establerts en la mateixa, que serà el canal preferent per a informar i que permetrà les comunicacions anònimes.

La nova llei s’aplicarà entre d’altres a persones físiques o jurídiques del sector privat que tinguin contractats 50 o més treballadors, partits polítics, sindicats, organitzacions empresarials, fundacions i entitats del sector públic.

La Llei 2/2023 estableix un règim sancionador. La comissió d’infraccions previstes en aquesta llei portarà aparellada la imposició de multes.