Notícies

Gardela

No he cobrat el lloguer, que passa amb hisenda?

Et resumim els aspectes principals a tenir en compte:

1) El propietari ha d’imputar, com a rendiment íntegre del capital immobiliari, les quantitats corresponents a l’arrendament de l’immoble, encara que no hagin estat percebudes.

2) Del rendiment íntegre computat pot deduir com a despesa els saldos de cobrament dubtós un cop transcorregut el termini establert legalment (sempre que el deutor NO s’hagi trobat en situació de concurs). En aquest cas, el contribuent pot considerar com a despesa deduïble imputable a l’exercici les quantitats impagades sempre que des de l’inici de la gestió de cobrament fins al 31 de desembre hagin transcorregut més de 6 mesos; 3 mesos en el cas dels anys 2020 i 2021.

3) En cas que el deute fos cobrat posteriorment a la seva deducció com a despesa, ha de computar l’ingrés l’any en què es produeixi aquest cobrament.

Per a més informació ens podeu contactar a info@gardela.net

Despeses hipotecàries