Notícies

Gardela

Limitacions als pagaments en efectiu

A partir d’11 de juliol de 2021 s’implementen noves mesures de prevenció i lluita contra el frau fiscal i s’aprova una nova llei que regula les limitacions als pagaments en efectiu de determinades operacions.

La llei estableix que no podran pagar-se en efectiu les operacions, amb un import igual o superior a 1.000 euros (abans 2.500 €) o el seu contravalor en moneda estrangera, en què alguna de les parts actuï en qualitat d’empresari o professional.

Tanmateix, l’esmentat import serà de 10.000 € (abans 15.000 €) quan el pagador sigui una persona física que justifiqui que no té el seu domicili fiscal a Espanya i no actuï en qualitat d’empresari o professional.

Aquesta limitació s’aplicarà a tots els pagaments efectuats a partir de l’entrada en vigor de la norma (a partir d’11 de juliol de 2021), encara que es refereixin a operacions concertades amb anterioritat a l’establiment de la limitació.

pagaments-efectiu