SENTÈNCIA TJUE

Abril 06, 2016

La unió europea obliga a totes les administracions espanyoles a informar als ciutadans quan vulguin cedir les seves dades personals. .

La sentència TJUE D’1 octubre de 2015 deixa clar que si una Administració disposa de dades personals de qualsevol persona, per transmetre aquesta informació a una altra Administració ho ha de comunicar ( no demanar permís ) al ciutadà afectat.

Si no s’ha fet, l’acte administratiu és NUL DE PLE DRET.

Un exemple de nul·litat relativament freqüent ho és,  quan un Ajuntament imposa una sanció de trànsit i l’execució la fa Hisenda, que embarga un compte corrent.