Notícies

Gardela

Canvia el criteri d’exempció en l’IRPF per reinversió en habitatge habitual

11/12/2020

En la sentència, el Tribunal Suprem ha establert que la reinversió de la venda d’un immoble en un altre habitatge habitual mitjançant hipoteca també dóna dret a l’exempció de l’IRPF.

 Quin era el criteri que s’aplicava fins ara?

Quan un contribuent ven el seu habitatge habitual, ha de declarar aquest guany patrimonial (si n’hi ha) en la seva declaració de la renda. Excloent que l’import obtingut per aquesta venda el reinverteixi en la compra d’un altre habitatge habitual. D’aquesta manera, el contribuent s’estalviaria els impostos corresponents, que oscil·len entre el 19% i el 23% del guany obtingut. Fins ara resultava necessari, emprar tots els diners obtinguts de la venda de l’anterior habitatge en la compra del nou habitatge habitual. Per aquest motiu, l’import pres a préstec hipotecari no era considerat com a part de la reinversió realitzada.

En què consisteix aquest nou criteri d’exempció en l’IRPF per habitatge habitual?

El Tribunal Suprem ha establert en una sentència del 1 d’octubre de 2020 (recurs de cassació 1056/2019) el criteri interpretatiu que per aplicar l’exempció en l’IRPF per reinversió en habitatge habitual no és necessari emprar íntegrament els diners obtinguts de la venda de l’anterior habitatge; i n’hi ha prou amb aplicar per al mateix fi diners presos a préstec d’un tercer, sigui directament o bé com a conseqüència de la subrogació en un préstec prèviament contractat pel transmitent de l’immoble.

Així mateix, manifesta que Hisenda realitza “una interpretació del concepte de reinversió de naturalesa pràcticament física, entenent que es tracta d’un trasllat material d’un flux monetari d’un origen a un destí predeterminat, en lloc d’atendre el concepte econòmic d’inversió entenent que hi ha reinversió quan el nou actiu adquirit (l’habitatge habitual de destinació) iguala o supera el preu obtingut de l’alienació de l’actiu precedent (l’habitatge habitual d’origen).

En resum, el Tribunal Suprem ha acabat declarant que ni la Llei ni el Reglament contenen una sola norma que validi l’actual criteri administratiu descrit. Això és degut ja que en la normativa no estableix que l’import de la reinversió s’ha d’entendre únicament per l’import desemborsat sense considerar l’import del finançament aliè utilitzat. Per tant, els requisits per a gaudir d’aquesta exempció en l’IRPF es compleixen sempre que es vengui un habitatge habitual per adquirir una nou, sent indiferent d’on provinguin els fons utilitzats per a tal adquisició.

Si en el passat vaig gaudir d’aquesta exempció sense tenir en compte les quantitats del préstec hipotecari com a import reinvertit, puc rectificar la meva declaració d’IRPF?

En efecte, els contribuents que en el seu dia únicament van tenir en compte com a quantitats reinvertides les efectivament obtingudes de la venda, sense tenir en compte l’import del finançament obtingut per a aquesta finalitat, podrien sol·licitar la rectificació de la seva declaració d’IRPF i la devolució d’ingressos indeguts, sempre que no hagin passat els 4 anys de prescripció del dret a sol·licitar-ho.

Per qualsevol consulta o aclariment sobre aquest tema, pots posar-te en contacte amb el nostre despatx professional.