La banca devolverá los gastos de tasación de todas las hipotecas anteriores a 2019

31/01/2021

La banca devolverá los gastos de tasación de todas las hipotecas anteriores a 2019 (STS 35/2021, de 27 de enero)

La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo (TS) ha declarado en su reciente STS 35/2021, de 27 de enero, que la banca estará obligada a devolver los gastos de tasación de todas aquellas hipotecas firmadas con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley reguladora de los contratos de crédito inmobiliario de 2019.

Por este motivo, el reparto de gastos hipotecarios vuelve a variar y los consumidores tienen derecho, a partir de ahora, a la restitución de todos los gastos pagados en concepto de registro de lapropiedad (100%), gestoría (100%) y tasación (100%), así como de la mitad de los gastos de notaría (50%).

Puedes encontrar más información aquí.

Si lo necesitas, desde la Assesoria i Corredoria d’Assegurançes Camats-Gardel te ofrecemos esta gestión.

Aprovada l’extensió de les ajudes d’autònoms fins al 31 de gener de 2021

Aquest dimecres 30 de setembre ha conclòs per als treballadors autònoms la vigència de les mesures pal·liatives aplicades per la baixada d’ingressos que va causar (i causa) la covid-19.

En efecte, el Ministeri d’Inclusió i les Organitzacions d’autònoms acorden prorrogar les ajudes fins al 31 de gener de 2021, a través d’un Reial Decret que aquest dimarts 29 ha quedat aprovat en Consell de Ministres.

Si estàs en aquesta situació, has de saber que l’acord contempla 3 tipus d’ajudes que t’epxliquem a continuació:

 1. Concretamen es prorroguen les ajudes per a autònoms de temporada i la prestació per cessament ordinari compatible amb l’activitat per a treballadors amb la caiguda del 75% de la facturació.
 2. Els qui no compleixin els requisits per a accedir a la prestació compatible amb l’activitat podran sol·licitar una ajuda si ingressen menys del Salari Mínim Interprofessional.
 3. També es crea una nova prestació per a aquells que pateixin el tancament dels seus negocis a conseqüència d’una decisió de les autoritats sanitàries.

En l’anterior pròrroga (de juliol a setembre, després del Reial decret Llei 24/2020 del 26 de juny) es van beneficiar 150.000 persones, tot i que actualment n’hi ha més de 300.000 amb la persiana baixada i un esgarrifós total d’ 1,6 milions tenen un 60% de facturació menys pel que fa a el mateix període del l’any anterior. Ara, amb les noves disposicions, gairebé 600.000 treballadors autònoms estaran protegits.

Aprovada l’extensió de les ajudes d’autònoms fins al 31 de gener de 2021

Totes les prestacions començaran a reportar-se amb efectes d’1 d’octubre de 2020 i tindran una durada màxima de 4 mesos, sempre que la sol·licitud es presenti dins dels primers quinze dies naturals d’octubre. En cas contrari els efectes queden fixats en el primer dia del mes següent al de la presentació de la sol·licitud.

Requisits per demanar la nova prestació per a autònoms:

 • Estar afiliat i donat d’alta a la Seguretat Social en el règim de treballadors per compte propi (RETA).
 • Estar donat d’alta almenys 30 dies naturals abans de la data de la resolució de la nova prestació per a autònoms.
 • Estar al corrent de pagament de les quotes.
 • La nova prestació per a autònoms és del 50% de la base mínima de cotització, que augmenta un 20% més en el cas que el treballador sigui família nombrosa.
 • L’autònom no ha de pagar les quotes de treballador per compte propi fins a l’últim dia del mes següent que acabi l’ajuda.

 

En el cas que siguis treballador autònom, però no compleixis algun dels requisits que apareixen aquí, tens l’opció de demanar l’ajuda especial per baixos ingressos.

Finalment, cal destacar que aquestes ajudes mantindran l’anomenat comptador a zero, que passa igual amb els treballadors en ERTO, farà que els autònoms que cobrin l’ajuda no perdin temps d’atur.

Si ets autònom i estàs afectat per la pandèmia sanitària del Coronavirus, pots sol·licitar-nos ajuda per demanar la nova prestació.

subvenció per a la contractació de persones en l’àmbit de treball de cura de persones grans o dependents a la llar

Des d’aquest dilluns i fins al proper 10 de setembre qualsevol particular podrà demanar l’ajuda de 2.685€ per contractar de forma legal a persones treballadores per tenir cura de gent gran o dependent en l’àmbit de la llar.

La quantia de la subvenció de 2.685€ correspon al cost de la quota de la Seguretat Social que la persona contractant ha d’abonar durant 12 mesos. És un pagament únic.

El govern destina 1,4 milions d’euros per regularitzar la situació de mil dones sense papers.

Aquesta convocatòria de subvencions pretén fomentar la creació de nova ocupació en l’àmbit del treball de cura a la llar. És una mesura pionera a Europa que té l’objectiu de fomentar la regularització de la situació administrativa de moltes persones que es dediquen a aquesta feina.

Condicions per sol·licitar l’ajuda


Per tal de poder aconseguir l’ajuda máxima de 2.685€, cal que el contracte compleixi una sèrie de requisits:

 • 12 mesos de durada com a mínim.
 • Salari mínim interprofessional (SMI) o més.
 • De 40 hores setmanals o bé 30 hores sumant contractes parcials de més de 10 hores.


De la persona beneficiària de l’ajut que vol contractar:

 • Tenir més de 18 anys.
 • Estar empadronada i residir legalment en un municipi de Catalunya.
 • Estar al corrent de les obligacions tributàries i de les obligacions amb la Seguretat Social.
 • Tenir uns ingressos bruts anuals compresos entre uns llindars inferior i superior que depenen del nombre de membres de la unitat familiar. Van dels 19.000 al 277.000 euros.


De la persona treballadora que es vol contractar:

 • Ha de fer 2 anys que no estigui donada d’alta a la Seguretat Social.
 • En cas de no tenir nacionalitat espanyola o d’un estat membre de la Unió Europea, ha de complir uns requisits específics per poder contractar-les:
  • Tres anys de permanència a l’Estat espanyol, que cal acreditar per mitjà de l’empadronament.
  • No tenir antecedents penals a l’Estat espanyol ni al país d’origen.
  • Disposar de l’informe d’arrelament INF02 que emet la Generalitat de Catalunya.
 • En cas de disposar de residència legal, només caldrà que sol·liciti la corresponent modificació o autorització inicial de treball.

Especialment, el Govern reconeix que ajudar a la regularització d’aquest sector tindrà un gran impacte econòmic, facilitarà l’obtenció d’autoritzacions de residència i treball a moltes treballadores i, en definitiva, contribuirà al progrés de la societat cap a un model econòmic i social més just i equitatiu.

El termini per presentar els formularis de sol·licitud acaba el 10 de setembre de 2020 i s’atendran estrictament segons l’ordre cronològic de presentació.

Des de Gardela t’assessorem i t’acompanyem en el procés de tramitació.

Troba més informació a https://govern.cat/salapremsa/notes-premsa/387462/el-10-de-setembre-acaba-el-termini-per-sollicitar-l-ajut-per-a-contractar-persones-treballadores-per-tenir-cura-de-gent-gran-o-dependent-a-la-llar

Nueva orden ministerial para reforzar la regulación de créditos revolving

Publicada en el BOE de 27 de julio de 2020 la Orden ETD / 699/2020, de 24 de julio, de regulación del crédito revólver. Modifica la Orden ECO / 697/2004, de 11 de marzo sobre la Central de Información de Riesgos, la Orden EHA / 1718/2010, de 11 de junio, de regulación y control de la publicidad de los Servicios y productos bancarios y la Orden EHA / 2899/2011, de 28 de octubre, de transparencia y protección del cliente de servicios bancarios.

Los créditos de duración indefinida con carácter revólver o revolving presentan ciertas especialidades que hacen necesario una regulación diferenciada.

La nueva orden entrará en vigor el dos del 2 de enero de 2021, con las excepciones previstas en la DF 2ª. Se pretende por un lado, contribuir a reducir el riesgo de alargar excesivamente el crédito y aumentar la carga final de la deuda más allá de las expectativas razonables del prestatario que contrata este producto.

Por otro, trata de reforzar la información que el prestatario recibe de la entidad, en el momento previo a la contratación, en el momento de formalizar el contrato y durante su vigencia.

Esto ayudará al prestatario a contar con un conocimiento claro y específico del contenido y efectos asociados al servicio que va a contratar, así como a conocer periódicamente con precisión la deuda que mantiene con la entidad.

Además se introducen medidas para mejorar la información de la que disponen los prestamistas para realizar la análisis de la solvencia de los potenciales clientes, de manera que se puedan evitar situaciones de sobreendeudamiento que provocan la imposibilidad de que los prestatarios puedan asumir las obligaciones financieras.

Estas medidas, de refuerzo de la transparencia y de la evaluación de solvencia, resultan más importante en el contexto que estamos viviendo actualmente (COVID19), para que las situaciones de vulnerabilidad social poder provocar un aumento de esta herramienta para obtener liquidez.

También se aumentan las alternativas de tipos de interés oficiales que tienen las entidades.

Se iniciará, de forma gradual, un proceso de revisión y adaptación de la normativa reglamentaria de la Central de Información de Riesgos. El artículo segundo modifica la Orden EHA / 1718/2010 de’11 de Junio, de regulación y control de la publicidad de los servicios y productos bancarios para establecer criterios que deberán utilizar en el ejemplo representativo cuando se haga publicidad de este tipo de créditos.

En el artículo tercero, se establecen tres tipos de medidas para la mejora de la protección del prestatario. Son orientaciones para las entidades en el ámbito de la evaluación de solvencia de manera que se asegure una estimación más prudente para garantizar la suficiente capacidad de pago del cliente y evitar el sobreendeudamiento.

Se potencia el suministro de información al prestatario para los créditos de duración indefinida o de duración definida prorrogable de forma automática. Se excluyen aquellos en los que el titular abona la totalidad del crédito dispuesto de una sola vez al final del periodo de liquidación pactado y sin intereses, estén o no asociados al instrumento de pago.

La información se suministrará en un momento previo a la suscripción del contrato y, además, el contenido y el formato de esta información es la prevista en la Ley 16/2011, de 24 de junio, de contratos de crédito al consumo, se debe entregar a la persona física prestataria con la debida antelación a la firma del contrato, tal como se prevé en el art. 33 ter.

El objetivo es asegurar que el cliente tenga en todo momento un periodo de tiempo suficiente que le permita conocer el alcance y los efectos del contrato que firmará.

Además, si el contrato de crédito prevé como forma de reembolso del límite dispuesto el pago aplazado en modalidad revolving, aparte de entrega la información precontractual que hemos dicho, se entregará también un ejemplo representativo del crédito revolving con 2 opciones de cuota, con las características y elementos que establece el Banco de España.

El nuevo arte. 33 quater, regula el derecho de desistimiento del contrato de créditoprevisto en el art. 28 de la Ley 16/2011, de 24 de junio, lo que supone, en caso de ejercitarse este derecho, el contrato de crédito deja de tener efecto.

Se añaden elementos específicos, en el nuevo arte. 33 quinquies: la entidad debe enviar periódicamente al prestatario de forma gratuita, para que este en todo momento sea consciente de la carga de la deuda: importe, plazo de amortización y opciones para reducirla.

El prestatario regula la posibilidad de que el prestatario en cualquier momento pueda pedir información periódica esto como el cuadro de amortización detallada sobre las cantidades satisfechas y deuda pendiente. La entidad tiene la obligación de informar al cliente de cada ampliación del límite de crédito no solicitado, incluyendo la nueva cuota y deuda acumulada. En el contrato debe constar qué medio de comunicación se utilizará para enviar la información y los gastos que puede cobrar la entidad para darla.

El prestatario regula la posibilidad de que el prestatario en cualquier momento pueda pedir información periódica esto como el cuadro de amortización detallada sobre las cantidades satisfechas y deuda pendiente. La entidad tiene la obligación de informar al cliente de cada ampliación del límite de crédito no solicitado, incluyendo la nueva cuota y deuda acumulada. En el contrato debe constar qué medio de comunicación se utilizará para enviar la información y los gastos que puede cobrar la entidad para darla.

Se introducen nuevos tipos de interés oficiales, en concreto el Euribor a una semana, un mes, tres meses y seis meses, así como el Euro shortterm rate (€ STR), y cualquier otro índice, quedando habilitado el Banco de España para definir y determinar.

Como resumen podemos decir que El orden ETD / 699/2020, a diferencia de otros países de nuestro entorno, no contempla sanciones para las entidades que fallen en la evaluación de solvencia de sus clientes, cuestión criticable porque se podía ir una poco más allá limitando la posibilidad de conceder un préstamo sólo a aquellas personas con solvencia acreditada y prever sanciones para aquellas entidades que los conceden de forma irresponsable.

Algunos expertos consideran que la regulación no será suficiente para cortar la espiral de sobreendeudamiento que generan estas operaciones de crédito revólver. Se pide a las entidades que el importe anual de las cuotas a pagar por el crédito tenga por objeto amortizar una cuantía mínima del 25% del crédito concedido, pero no es una obligación sino una simple recomendación. Por eso hay asociaciones que consideran que no se evitará la deuda perpetuo que generan estos contratos y que -clarament- y contra de la concesión de crédito responsable.

Pese a lo anterior, se pueden destacar como puntos positivos, el hecho de que la nueva regulación refuerza los requisitos de información: las entidades financieras deberán comunicar a la Central de Información de Riesgos del Banco de España (CIRBE) las deudas de 1.000 € cada 20 días. Esto es para evitar que muchos créditos pequeños hundan al prestatario.

Otro aspecto positivo es que se obliga a las entidades a proporcionar información precontractual y dos ejemplos o más que especifiquen la cuantía solicitada, el tipo de interés, la cuota mensual y cuánto dinero le costará finalmente al cliente el préstamo.

Además las entidades deberán ofrecer información periódica trimestral en la que aparezca la fecha de finalización del préstamo, desglosando el principal y los intereses. Y algo muy importante: esta información se facilitará sin coste adicional para el cliente.