Notícies

Gardela

10 Consells per estalviar gairebé 5000€ en la Declaració de la Renda 2020

Amb la recta final de 2020 i davant l’important dany econòmic que ha causat el COVID-19, els Tècnics de l’Ministeri d’Hisenda (Gestha) han publicat una sèrie de recomanacions amb les quals fer que la Declaració de la Renda sigui més favorable. Deu passos per aconseguir un estalvi que frega els 5.000 euros però que això sí, s’han de dur a terme abans de l’31 de desembre.

Cal parar atenció a aquells impostos on es pugui disminuir el seu cop fiscal tot i que incideix que els màxims avantatges d’estalvi seran, lògicament, per als contribuents amb més ingressos.

1. PLANS DE PENSIONS

El primer consell dels tècnics Gesthapassa pels plans de pensions, en els quals sempre és recomanable fer aportacions durant els últims mesos de l’any. A més, sent aquest l’últim any en el qual es podrà reduir la base imposable de l’IRPF fins als 8.000 euros (sempre que no superin el 30% dels rendiments per treball i activitats econòmiques), és preferible no demorar aquestes contribucions fins 2021 (on el límit serà de 2.000 euros). De la mateixa manera, els Pressupostos també redueixen la base imposable fins a 2.500 euros les aportacions a plans de pensions del cònjuge realitzades pel contribuent quan aquell percebi rendiments de la feina o activitats econòmiques inferiors a 8.000 euros. Mentre que pugen dos punts percentuals dels tipus impositius per a bases liquidables generals superiors a 300.000 euros.

Aquest 2020 serà més que important avançar-se amb les aportacions a aquests plans de pensions. Això sí, Gestha recorda que l’avantatge fiscal dels Plans es reflecteix en la base general de l’impost, no en la de l’estalvi, de manera que caldrà invertir en aquest mes altres 6.233 euros de mitjana per arribar al límit d’aquestes aportacions i així garantir un estalvi fiscal mitjà d’uns 1.870 euros addicionals (aquesta quantitat varia depèn la CCAA).

2. COMPRA DE VIVENDA

En un altre pla, un dels estalvis més habituals és aquell que arriba per la compra d’un habitatge. Sempre i quan no hi hagi deduccions per aquest bé el 2012 o anys anteriors i s’hagin realitzat pagaments de 2013 en endavant, els contribuents poden deduir fins al 15% de les quantitats invertides, amb un límit d’inversió de 9.040 euros. Tenint en compte aquest sostre, pot resultar interessant realitzar un pagament addicional -de 4.806 euros de mitjana- per amortitzar la hipoteca abans que finalitzi l’any i així reduir la factura fiscal a 721 euros.

 3. GUANYS PER LA VENDA D’UNA VIVENDA HABITUAL

 Seguint amb les deduccions referents a l’habitatge, els PGE, a efector de la tributació per guanys patrimonials, estableixen un nou tipus per al cas de bases liquidables de l’estalvi superiors a 200.000 euros i que ascendirà a un 26%. D’aquesta manera, per als que hagin venut la seva casa aquest any, els guanys obtinguts tributaran en la pròxima declaració de la renda, en funció de la seva quantia, entre el 19% i el 23%. No obstant això, si es reinverteix totalment o parcialment l’import en un altre habitatge de caràcter habitual serà possible neutralitzar aquest pagament i així aconseguir un lleuger estalvi.

 4. MAJORS DE 65 ANYS

 Ser major de 65 anys porta premi en la Declaració de la Renda i així, els guanys obtinguts per la venda de l’habitatge habitual estaran exemptes d’impostos. Per això, és recomanable esperar fins a aquesta edat per realitzar la transmissió.

 5. COMPENSAR PÈRDUES AMB GUANYS

Ser inversor en borsa no només pot portar guanys, sinó també minusvalideses i per això, amb el tancament de l’any, és un bon moment per fer comptes i compensar les pèrdues amb els guanys patrimonials obtinguts. D’altra banda, la reforma fiscal va eliminar els compartiments estancs per compensar rendiments de capital mobiliari amb guanys i pèrdues patrimonials, és a dir, a partir de 2015 es permet que les pèrdues patrimonials es compensin, en cas de no concórrer guanys, amb els rendiments positius del capital mobiliari i viceversa.

El percentatge de compensació estatal serà d’un 25%. Per tant, si hi hagués un rendiment de capital mobiliari positiu seria recomanable estudiar la materialització de les pèrdues en venda d’accions i altres productes patrimonials. I si hagués guanys patrimonials convindria compensar-les amb rendiments negatius de capital mobiliari.

 6. VENDA D’ACCIONS

Una de les deduccions que més focus posa sobre les rendes baixes, va lligada a la venda d’accions. Aquells contribuents que tinguin rendiments nets inferiors a 16.825 euros han de vigilar, en la mesura del possible, que no hi hagi rendes d’un altre tipus, com ara guanys patrimonials per venda d’accions superiors a 6.500 euros. De succeir, perdrien una reducció de rendiments de la feina que pot arribar fins als 5.565 euros.

 La venda d’accions pot suposar un dur cop per a aquelles rendes que no estan obligades a presentar la declaració.

De la mateixa manera, les vendes d’accions poden obligar a declarar molts contribuents que no tindrien obligació de declarar amb rendiments de treball inferiors a 14.000 euros amb més d’un pagador, o si només hi ha un pagador fins a 22.000 euros a treballadors que resideixen a les CCAA de règim comú.

 7. TREBALL A L’ESTRANGER

Per a aquells contribuents les empreses radiquen a l’estranger, els seus rendiments estan exempts de tributació amb un límit màxim de 60.100 euros anuals. Això sí, Gestha aclareix que es podrà aplicar aquesta deducció sempre que en el territori en què es realitzin els treballs s’apliqui un impost de naturalesa idèntica o anàloga a la de l’IRPF i no es tracti d’un país o territori qualificat reglamentàriament com a paradís fiscal.

8. DONACIONS A ONGS

En aquest atípic 2020, el destinar diners per a causes solidàries té premi més gran i així, enmig de la pandèmia, al maig el Govern va aprovar un augment de la desgravació dels donatius amb efectes d’1 de gener de 2020, fins al 80% de els primers 150 euros donats i un 35% de la resta de les seves aportacions. Així, les donacions al Tresor Públic realitzades per al finançament exclusiva de les despeses derivades de la crisi sanitària provocada per la covid-19 gaudiran d’aquest règim de tipus incrementats.

9. AFILIACIÓ A PARTITS

I així com destinar diners a ONGs comporta premi, també ho suposa la ideologia. Les quotes d’afiliació i aportacions a partits polítics poden reportar al contribuent fins a una deducció de l’20%, limitada a una base màxima de 600 euros.

10. “ÀNGELS” DELS EMPRENEDORS

Finalment, tal com va establir la llei deL 29 de setembre de l’IRPF a favor dels ‘business angels‘, els amics i familiars de tercer grau de l’emprenedor que vulgui constituir la seva pròpia empresa tenen una recompensa fiscal. Amb això, es poden crear noves societats incorporant al seu accionariat, dins dels tres anys des de la seva constitució, a aquests inversors que han de mantenir la seva participació entre tres i dotze anys.

La deducció per inversió en empresa de recent creació és la segona més potent de l’IRPF i la primera que més rendibilitat suposa

La deducció per aquestes inversions és d’un 30%, en la quota estatal de l’IRPF de la inversió realitzada al subscriure les accions o participacions de la societat, sent la base màxima de la deducció de 60.000 euros anuals, limitada a una participació, juntament amb seu cònjuge i familiars fins al segon grau inclòs, mai superior a l’40% del capital de l’entitat i els fons propis tampoc podran superar els 400.000 euros a l’inici de el període de l’entitat en què l’inversor adquireixi les accions. Aquesta deducció és la segona més potent de l’IRPF permetent deduir addicionalment 1.157 euros de mitjana a qui financi a una empresa recent, tot i que es precisa invertir altres 3.857 euros, el que la converteix en la deducció més rendible de mitjana en l’IRPF respecte de la quantitat invertida per a les rendes altes, després dels plans de pensions.

10 Consells per estalviar gairebé 5000€ en la Declaració de la Renta 2020