Notícies

Gardela

sentència TJUE

6 d’abril de 2016

La unió europea obliga a totes les administracions espanyoles a informar als ciutadans quan vulguin cedir les seves dades personals.

La sentència TJUE D’1 octubre de 2015 deixa clar que si una Administració disposa de dades personals de qualsevol persona, per transmetre aquesta informació a una altra Administració ho ha de comunicar ( no demanar permís ) al ciutadà afectat.

Si no s’ha fet, l’acte administratiu és NUL DE PLE DRET.

Un exemple de nul·litat relativament freqüent ho és, quan un Ajuntament imposa una sanció de trànsit i l’execució la fa Hisenda, que embarga un compte corrent.