Notícies

Gardela

canvi de normativa de les cotitzacions dels transportistes

17 d’abril de 2016

Com a conseqüència de l'anàlisi de les normes i tipus de cotització per Accident de Treball (AT) i Malaltia Professional (EP) per a les empreses de Transport de Mercaderies per Carretera (amb CNAE 494), després de la publicació de la Llei dels Pressupostos Generals de l'Estat de 2016 que modifica la disposició addicional 4a de la Llei 42/2006, i que suposa un canvi interpretatiu de la norma, hi ha la possibilitat de sol·licitar davant la Tresoreria General de la Seguretat Social el retorn de diferències en les bases de cotització dels conductors i personal adscrit de manera directa a l'activitat productiva, dels anys no prescrits (últims quatre anys).